3

som spreder (skyerne) ud;

وَالنّاشِراتِ نَشرًا